Hotline: 0911529669 | Email: psplegalhn@gmail.com
Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 Cổng Dịch vụ công Quốc gia kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc.
Cổng Dịch vụ công Bộ Công An

Cổng Dịch vụ công Bộ Công An

Các cá nhân, tổ chức có thể thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an tại Cổng dịch vụ công quốc gia, bao gồm 289 thủ tục hành chính từ mức độ 2 trở lên.