Hotline: 0911529669 | Email: psplegalhn@gmail.com
MỘT SỐ TÀI LIỆU VỀ LUẬT LAO ĐỘNG CẦN PHẢI CÓ TRONG DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ TÀI LIỆU VỀ LUẬT LAO ĐỘNG CẦN PHẢI CÓ TRONG DOANH NGHIỆP

Trong thời kỳ hội nhập và kỷ nguyên số, yếu tố cạnh tranh và rủi ro trong quản lý nhân sự ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Thực tế đặt ra phải tăng cường điều chỉnh, bổ sung các quy định nội bộ như Nội quy lao động, quy chế dân chủ, thỏa ước lao động tập thể, quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc… để đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động nhằm hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp trong hoạt động quản lý doanh nghiệp.